فرم ها و آیین نامه ها


آئین نامه ها و فرمهای مورد نیاز:

بخش اول:

آئین نامه ها و فرمهای مربوط به پایان نامه دکترای دامپزشکی مورد نیاز دانشجویان

بخش دوم :

آئین نامه و فرمهای مربوط به پایان نامه دکترای دامپزشکی مورد نیاز اساتید

بخش سوم :

آئین نامه های مربوط به ارائه طرح،مقالات،شرکت در همایشها ، تشویقی- مربوط به اساتید

-----------------------------------------------------------------------------------------

بخش اول:

مراحل انتخاب پایان نامه

فرم پروپوزال دکترای حرفه ای دامپزشکی

 راهنمای تدوین پروپوزال

فرم الف و ب

راهنمای نگارش و تدوین پایان نامه دکترای حرفه ای دامپزشکی

نحوه نوشتن منابع، ویرایش و نکات فنی

فرم 1(فرم احراز شرایط دفاع و تعیین زمان جلسه دفاعیه)

آئین نامه چگونگی ارزیابی علمی پایان نامه دکترای حرفه ای دامپزشکی

فرم ارزشیابی پایان نامه به تائید هیات داوران

فرم شماره 2(انصراف از نمره مقاله پایان نامه)

فرم تحويل نسخه هاي نهايي پايان نامه

فرمت لوح فشرده تحويلي پايان نامه

چارت مراحل پیشنهاد، تائید، تصویب و ارائه پایان نامه دکترای دامپزشکی

دستورالعمل اجرایی در خصوص پایان نامه ها

فرم اطلاعات پایان نامه دکتری حرفه ای

بخشنامه ضرورت توجه به کیفیت انجام پایان نامه های دکترای حرفه ای

بخشنامه تهیه چکیده انگلیسی مطابق با فرمت پیوست

بخشنامه تشویق مقالات

روند برگزاري جلسه دفاع و انجام تسويه حساب دانشجويان دکتراي حرفه اي

فرمها

فرم تعهد اصالت پایان نامه

فرم الف و ب

فرم شماره یک پایان نامه دکتری+فرم تعهد نامه

فرم ابلاغیه تصویب موضوع پایان نامه

فرم شماره 3 - استاد راهنما و مشاور

فرم ضمیمه پایان نامه دکتری

فرم گزارش کارآموزی

گزارش کار روزانه کارآموزی دانشجویان دکترای دامپزشکی دانشگاه آزاد شهرکرد

بخش دوم :

آئین نامه و فرمهای مربوط به پایان نامه دکترای دامپزشکی مورد نیاز اساتید

دستورالعمل مراحل مربوط به صدور کد شناسایی راهنمایی و مشاور پایان نامه و افزایش سقف همکاری

همکاری اساتید مربی

تعداد مجاز همکاری اعضای هیات علمی

محاسبه ظرفیت پایان نامه های مشترک

بخشنامه منع همکاری دو استاد راهنما در یک پایان نامه

 بخشنامه همکاری محققین برجسته خارجی (خارج از کشور و خارج دانشگاه)

فرمها

فرم تائید پروپوزال توسط کمیته بررسی و تائید پایان نامه

فرم ابلاغیه تصویب موضوع پایان نامه

فرم استاد راهنما و مشاور

بخش سوم :

آئین نامه های مربوط به ارائه طرح،مقالات،شرکت در همایشها ، تشویقی- مربوط به اساتید

آئین نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی

آئین نامه تشویق مقالات

آئین نامه طرحهای درون دانشگاهی

متمم طرحهای درون دانشگاهی

آئین نامه طرحهای برون دانشگاهی

 آئین نامه شرکت در سمینارهای علمی خارج از کشور

آئین نامه شرکت اعضای هیات علمی در کارگاهها ، دوره های کوتاه مدت علمی و پژوهش داخلی

آئین نامه شرکت در کارگاههای خارج از کشور
 
سرفصل دروس
لینکهای مفید