اعضای هیئت علمی واساتید
گروه بهداشت موادغذایی
 

دكترمهدي رئيسي (مديرگروه)


دكترابراهيم رحيمي

دكترفيروزفدائي فرد

دكتراميرشاكريان 
گروه علوم درمانگاهی

دكترشاهين نجات
دكترمحمدهاشم فاضلي

دكترمهدي فريد


دكترالياس واحد

دكترمحسن جعفرياندكترتقي تكتاز

دكترمصطفي نوربخش
دكترمريم كريمي

دكترمهرداديادگاري


دكترپيمان كيهاني 

دكترشاهين نكوئي

دكترسام تركان

دكترعزت اله فتحي
دكترمجيدغلامي آهنگران

دكترمهدي گودرزي

پيام رازقي طهراني
 

 


گروه پاتوبیولوژی
 
دكترالهام مقتدائي(مديرگروه)
دكترحسن ممتاز

دكترسيدرضاحسيني 


دكترعلي شريف زاده
دكتركورش منوچهري
دكترعبدالرسول نامجو
 

دکتر حمیدرضا بهرامی سامانی
 

گروه علوم پایه
 

دكتربهزادمبيني(مديرگروه)


دكترفيروزه سقائي

دكترلهراسب شاهقليان

دكترمحمدرضاافشارزاده
 
سرفصل دروس
لینکهای مفید