کارمندان
مدیر امور عمومی
       نام خانوادگي:  نیکخواه
       نام: هاشم

 شماره تماس: 03833361000 داخلی 515، 03833361045
 


مسئول سایت و کتابخانه

       نام خانوادگي: جمشیدی گهروئی
       نام:سعید

    

شماره تماس: 03833361000 داخلی 515،

 


کارشناس آموزش

   نام خانوادگي:  نیکخواه
   نام: هاشم

 شماره تماس: 03833361000 داخلی 515، 03833361045
 


مسئول انتظامات
  
نام خانوادگي:  پاکمهر
   نام: فرهاد

 شماره تماس: 03833361000 داخلی 515، 03833361045

 

سرفصل دروس
لینکهای مفید