گروه بهداشت موادغذایی و آبزیان

دكترمهدي رئيسي (مديرگروه)

دكترابراهيم رحيميebrahimrahimi55@yahoo.com

دكترفيروزفدائي فردfadaeifard@yahoo.com

 

دكتراميرشاكريانamshakerian@yahoo.com

سرفصل دروس
لینکهای مفید