گروه علوم درمانگاهی

دكترشاهين نجاتshndfa@yahoo.com

دكترمحمدهاشم فاضلي

دكترتقي تكتاز

دكترمهدي فريد

دكترالياس واحد

دكترمصطفي نوربخش

دكترمحسن جعفريان
m.jafariand@yahoo.com

دكترمريم كريمي

دكترمهرداديادگاري

دكترپيمان كيهاني 

دكترسام تركان

دكترعزت اله فتحيezzatfathi@yahoo.com

دكترمجيدغلامي آهنگرانmgholamia@yahoo.com

دكترشاهين نكوئي

دكترمهدي گودرزي

سرفصل دروس
لینکهای مفید