گروه علوم پایه

دكتربهزادمبيني(مديرگروه)
dr.mobini@gmail.com

دكترمحمدرضاافشارزاده

دكترفيروزه سقائي

دكترلهراسب شاهقليانL_shahgholian@yahoo.com

سرفصل دروس
لینکهای مفید